1. ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР.

2. ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ.

3. ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ.

4. ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА.

5. ДОГОВОР ЗА НАЕМ.

6. ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА.

7. ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ТРУДОВ ДОГОВОР.

8. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МПС.

9. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА.


  

ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА


Днес, ...................................... в гр./с. ................................................, се сключи настоящият договор за покупко-продажба между:
.............................................................................................................................,
наричан накратко ПРОДАВАЧ, от една страна,
и
.............................................................................................................................,
наричан накратко КУПУВАЧ, от друга страна.
Страните се споразумяха за следното:
I. Предмет на договора
Чл.1. Продавачът се задължава да прехвърли на Купувача собствеността върху .......................... ...................................................., а Купувачът се задължава да заплати уговорената между страните цена.
II. Цена и начин на плащане
Чл.2. Цената, която Купувачът трябва да заплати, е .................................................................................. (..................................................) лева.
Чл.3. Цената по предходния член ще бъде изплатена по следния начин: .......................................... .............................................................................. в срок от ...............................................................................

III. Преминаване на собствеността
Чл.5. Собствеността на вещта преминава върху Купувача в момента на: ...................................... ..........................................................................................................................................

IV. Права и задължения на страните
Чл.6. Продавачът е длъжен да предаде вещта във вид, количество и качество съгласно уговореното с Купувача.
Чл.7. Купувачът е длъжен:
- да заплати уговорената цена в размера, по начина и в сроковете, определени в настоящия договор;
- да получи вещта.

V. Неизпълнение
Чл.8. При наличието на недостатъци отношенията между страните се уреждат по правилата на Закона за задълженията и договорите.
Чл.9. Страната не отговаря за неизпълнението на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила.
Чл.10. При забава от страна на Продавача при предаването на дължимата вещ той дължи неустойка в размер на ........... % за всеки ден забава, но не повече от ............. % от стойността на дължимата вещ.
Чл.11. При забава от страна на Купувача при заплащането на уговорената в настоящия договор сума той дължи неустойка в размер на .......................% от дължимата цена, но не повече от .....................%.

За неуредените в договора въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра - по един за всяка от страните.

ПРОДАВАЧ: .......................

КУПУВАЧ: ...........................